Fara í efni

Skólareglur

Hér má finna Skólareglur Heilsuakademíunnar, skiptast þær í fjóra hluta, almennar reglur, reglur um skólasókn og reglur um nám námsmat og reglur um námsgjöld

1 | Almennar reglur

 1. Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans, hvort sem er í húsnæði, rafrænum kennslustofum eða á samfélagsmiðlum.
 2. Nemendur skulu mæta stundvíslega til starfa, virða verkstjórn kennarans og gæta þess að trufla ekki vinnufrið. Nemendur skulu í hvívetna sýna hver öðrum og starfsfólki kurteisi og tillitssemi.
 3. Öll meðferð og neysla tóbaks og vímuvaldandi efna er bönnuð í húsnæði, á lóð skólans og á vettvangi skólastarfsins. Sama gildir um notkun á rafrettum.
 4. Ökutækjum skal leggja þannig að þau hindri ekki umferð og virða skal sérmerkt stæði fatlaðra.
 5. Nemendum ber að ganga vel um kennslustofur, tækjabúnað og húsmuni og skilja snyrtilega við sín vinnusvæði í lok kennslustundar.
 6. Neysla matar og drykkjar skal aðeins neyta í matsal. Allt rusl skal flokkað og sett í viðeigandi ílát.
 7. Myndatökur og/eða upptökur af nemendum, kennurum og öðru starfsfólki innan skólans eru óheimilar án leyfis viðkomandi aðila.
 8. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér reglur og áætlanir skólans og kynna sér þær leiðir og möguleika sem þeir hafa til að koma málum sínum á framfæri.
 9. Nemendur skulu fylgjast reglulega með tilkynningum í tölvupósti, á kennslukerfum, á heimasíðu skólans og auglýsingaskjám.
 10. Málum er varða við lög er umsvifalaust vísað til lögreglu. Skólaráð ákveður hvort nemanda skuli vísað úr skóla á meðan rannsókn fer fram.

Kennara er heimilt að vísa nemendum úr tíma hlýti þeir ekki reglum. Skólareglur gilda einnig í öllum ferðum á vegum skólans. Við brot á reglum er nemanda vísað til viðtals stjórnenda. Brot á reglum þessum geta varðað refsingu, s.s. brottvísun úr skóla.

2 | Reglur um skólasókn

 • Sækja skal allar kennslustundir stundvíslega.
 • Mætingarskylda er í allar staðlotur
 • Það telst seinkoma ef nemandi er ekki mættur þegar kennari er búinn að lesa upp eða skrá ástundun í upphafi kennslustundar.
 • Sem viðbrögð við COVID-19 er áríðandi er að þeir sem finna fyrir sjúkdómseinkennum eða lasleika haldi sig heimafyrir. Sjá nánari upplýsingar hér.
 • Komi til fjarvista í staðlotu ber nemanda að tilkynna það samstundis til verkefnastjóra námsins og kennara viðeigandi áfanga.

3 | Reglur um nám og námsmat

3.1. Framhaldsskólaeining

Framhaldsskólaeiningar eru skilgreindar út frá vinnuframlagi nemenda. Ein framhaldsskólaeining samsvarar 18-24 klst vinnu meðal nemanda. Innifalið í þessari mælingu er öll vinna nemandans við áfangann þ.m.t tímasókn, heimavinna, undirbúningur og þátttaka. Einingafjöldi áfanga sést í tveimur síðustu tölustöfum í áfanganúmerinu.

3.2. Skráning og úrsögn nemenda úr áföngum

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi, þar með talið skráningu og því að skráning sé í samræmi við kröfur viðkomandi námsbrautar og í samræmi við reglur um framvindu undanfara áfanga.

Nemandi ber ábyrgð á að skrá sig í áfanga á Moodle sama dag og áfangi hefst.

Nemandi sem vill segja sig úr áfanga skráir sig sjálfur úr áfanga á INNU ásamt því að senda póst á verkefnastjóra námsins. Skráning úr áfanga þarf að berast eigi síðar en 10 dögum eftir að áfangi hefst. Ef nemandi sinnir ekki áfanganum og skráir sig ekki út honum á tilskildum tíma birtist áfanginn sem fall á INNU. Mikilvægt er að hafa samráð við verkefnastjóra námsins og tilkynna honum úrsögnina. Nemendur verða að segja sig úr áfanga í síðasta lagi tíu dögum eftir að áfangi hefst til þess að geta átt námsgjöld inni. Námsgjöld geta gilt í tvö ár frá því að nemandi hóf nám.

3.3. Námsmat:

Námsmati er ætlað að meta hvernig nemanda hefur gengið að tileinka sér námsmarkmið hvers áfanga. ÍAK leggur áherslu á fjölbreytt námsmat. Kennarar í áfanga eru ábyrgir fyrir þeim matsþáttum sem lagðir eru fyrir í áfanganum og samsetningu lokaeinkunnar. Gefin er ein lokaeinkunn á INNU fyrir hvern áfanga sem nemandi er skráður í.

Kennara er heimilt að krefjast þess að tilteknir liðir í áfanga séu leystir af hendi á fullnægjandi hátt til þess að nemandi teljist hafa lokið áfanganum. Slíkar kröfur verður að tilkynna í upphafi námskeiðs í kennsluáætlun.

 • Tryggja skal að í námi og námsmati í einstökum faggreinum reyni á alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í aðalnámskrá.
 • Vægi einstakra þátta í námsmati skal koma fram á kennsluáætlun sem birt er á Moodle í upphafi áfanga.
 • Einkunnir eiga að liggja fyrir eigi síðar en 10 virkum dögum eftir skiladag.
 • Kennari skráir lokaeinkunnir inn á Innu þar sem þær eru vistaðar og áfanga er lokað.

3.4. Einkunnagjöf

Einkunnir eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0,5 til 10. Lágmarkseinkunn í áfanga er 7. Nemandi telst ekki hafa staðist áfanga þegar einkunn er lægri og í tilvikum þar sem áfanginn sem nemandi hefur ekki staðist er undanfari annars áfanga, fær nemandinn ekki að taka næsta áfanga á eftir.

3.5. Um skil nemenda á verkefnum

Í námskeiði setur kennari reglur um skilafrest verkefna í upphafi áfanga og ber nemanda að skila verkefni áður en skilafrestur rennur út. Kennari hefur ekki heimild til þess að taka við verkefni sem skilað er of seint. Nemandi hefur möguleika á því að sækja um að skila verkefni seint með beiðni í tölvupósti til stjórnenda deildarinnar. Í beiðni um sein skil þurfa að koma fram eftirfarandi atriði: a) fullt nafn og kennitala nemanda, áfangaheiti, heiti kennara, heiti verkefnis sem um ræðir og vægisprósenta verkefnis og b) ítarleg ástæða þess að skilafrestur var ekki virtur. Beiðnin skal berast stjórnendum áður en skilafrestur á verkefni rennur út. Vanti upplýsingar í beiðnina mun það valda seinkun á meðhöndlun. Stjórnendur taka beiðnina fyrir og láta kennara og nemanda vita hver niðurstaðan er. Ef nemandi fær leyfi frá stjórnendum deildarinnar til að skila inn verkefni eftir skilafrest, gilda sömu reglur og um úrbótaverkefni, þ.e. aldrei verður gefið meira en lágmarkseinkunn fyrir verkefnið.

Beiðni um skilafrest

Áhrif þess að nemandi lýkur ekki einstökum námsmatsþáttum

 • Nemandi, sem ekki sinnir lokaverkefnum, prófum eða skilar ekki verkefni sem er hluti af námsmati fær einkunnina núll fyrir viðkomandi námsmatsþátt.
 • Nemandi sem missir af lokaverkefni eða lokaprófi sem gildir 50% eða meira af heildareinkunn á eftir atvikum kost á að taka viðkomandi námsmatsþátt seinna í sjúkra- eða upptökuskilum. Tilkynni nemandi ekki veikindi í prófi er hann skráður með fall í áfanganum. Nemandi getur þó óskað eftir því að fara í upptökupróf eða endurupptöku á verkefni. Gjald fyrir endurtöku á prófi eða verkefni, má sjá undir skólagjöld á vef Keilis. Gjaldið er óendurkræft. Til að nemandi eigi kost á því að taka upptökupróf verður hann að hafa samband við verkefnastjóra námsins og skrá sig í sjúkra-/upptökuprófið á heimasíðu Keilis í síðasta lagi tveimur virkum dögum fyrir prófið eða verkefnaskil. Ef greiðsla og skráning hefur ekki verið framkvæmd á réttum tíma er ekki gert ráð fyrir nemandanum í prófið/verkefnið. Hámarks einkunn úr upptökuprófi er 7. Kjósi nemandi að afþakka endurtöku á prófi eða verkefni skal hann senda póst á kennara áfangans og verkefnastjóra áður en það hefst. Nemandi sem fellur á upptökuprófi/verkefni eða sjúkraprófi/verkefni getur sótt um að taka aukaupptöku­próf í lok skólaárs (maí). Eingöngu er hægt að sækja um að taka aukaupptökupróf í einu fagi standi það í vegi fyrir útskrift nemanda. Hámarkseinkunn sem nemandi getur fengið úr áfanganum er 7,0 (sjá kostnað í gjaldskrá).

3.6. Almennt um próftöku:

  • Nemanda er aðeins heimilt að nota þann hugbúnað/forrit sem er tilgreindur af kennara. Nemanda er óheimilt með öllu að nota samskiptaforrit, samskiptatæki eða annan hugbúnað/forrit nema þann sem er tilgreindur meðan á próftöku stendur. Aðeins er leyfilegt að vista prófgögn á það svæði sem umsjónarmaður prófs tilgreinir.
  • Nemandi skal þreyta heimapróf án utanaðkomandi aðstoðar og tryggja að umhverfið á prófatíma sé þannig útbúið að nemandi fái vinnufrið til að vinna prófið sjálfstætt.
  • Nemandi í heimaprófi ber ábyrgð á að nettenging sé til staðar á prófstað og á meðan á prófi stendur. Nemandi ber alfarið ábyrgð á að vista gögn reglulega og skila inn tímanlega áður en próftíma lýkur.
  • Nemendum sem þreyta munnlegt próf, verklegt próf eða heimapróf er óheimilt að ræða sín á milli eða á annan hátt skiptast á upplýsingum um efni prófs á meðan á því stendur.
  • Óheimilt er með öllu að eiga samskipti við aðra nemendur á próftíma. Öll rafræn samskipti eru bönnuð og hafa skal slökkt á öllum samskiptatækjum á meðan próf stendur yfir.

Um próf í kennslustofu gilda að auki eftirfarandi reglur:

  • Nemendur skulu vera mættir í prófstofu a.m.k. 5 mínútum áður en próf hefst.
  • Prófstofu lokar um leið og uppgefinn próftími hefst.
  • Nemendur skulu hafa með sér gild skilríki með mynd og hafa þau aðgengileg á borði sínu fyrir prófyfirsetufólk á meðan á prófi stendur.
  • Á prófborði eiga einungis að vera prófamappa, skilríki og leyfileg hjálpargögn samkvæmt fyrirmælum hverju sinni. Pennaveski skal geyma undir prófborði.
  • Slökkt skal vera á GSM símum og þeim skal skilað á tiltekinn stað ásamt yfirhöfnum og töskum.
  • Passa skal að neysla matvæla valdi ekki truflun í prófstofu t.d. vegna lyktar, ofnæmis eða hávaða.
  • Nemandi skal merkja prófið vel með nafni, áfangaheiti, kennitölu og dagsetningu.
  • Öllum frágangi á prófúrlausn skal vera lokið innan próftímans.
  • Í prófum sem eru tvær klukkustundir eða styttri er óheimilt að yfirgefa prófstofu og koma inn aftur. Þetta á einnig við um salernisferðir. Þurfi nemandi af einhverjum gildum ástæðum undanþágu frá þessari reglu skal hann vera í sambandi við námsráðgjafa a.m.k. 24 klst. fyrir próf.
  • Nemanda ber alltaf að ganga hljóðlega um og að passa uppá að hafa hljóð í prófastofu og á göngum á meðan að próftími stendur yfir.

Brot á prófareglum geta leitt til vísunar frá prófi eða úr námskeiði eftir atvikum, samkvæmt gildandi lögum og reglum Keilis. (Uppfært í október 2020)

3.7. Heilindi í verki

ÍAK gerir þá kröfu til nemanda að öll verkefni sem nemandi skilar séu hans eigið hugverk. Í því felst meðal annars að hann vinni verkefnið sjálfur frá grunni, án aðstoðar annarra, og taki aldrei upp texta eða vinnu annarra og setji fram sem sitt eigið verk. Óheimilt er með öllu að nýta sér hugverk annarra í ritgerðum og verkefnum, nema heimilda sé getið í samræmi við viðurkennd fræðileg vinnubrögð. Kennurum er heimilt að beita viðurlögum ef upp kemst um ritstuld, nemandi er áminntur og fær einkunnina 0 í verkefninu eða áfanganum, eftir alvarleika brotsins. Hvert verkefni sem skilað er, skal vera einstakt. Öll endurnýting verkefna, hvort heldur er innan áfanga, milli áfanga eða milli námsbrauta er óheimil, nema annað sé tekið fram.

Kennara er heimilt að gera undantekningu frá þeirri meginreglu að nemendur megi ekki vinna saman að verkefnum, og gerir hann þá skriflega grein fyrir því í verkefnislýsingu. Sama á við í hópverkefnum; verkefnið skal vera unnið af hópnum frá grunni, án aðstoðar annarra, og er allur hópurinn ábyrgur fyrir því að rétt vinnubrögð séu viðhöfð.

ÍAK gerir þá kröfu að nemandi leggi sig ávallt fram í hópstarfi og gæti þess að framlag hans sé sambærilegt á við hina í hópnum. Kennari hefur heimild til að gefa einstaklingum í hópi mismunandi einkunn ef ljóst þykir að framlag þeirra hefur verið verulega ójafnt. Í hópverkefnum hefur hópurinn möguleika á að skipta með sér verkum, þó þannig að vinnuframlag einstakra hópmeðlima til verkefnisins sé sambærilegt. Allur hópurinn er þó eftir sem áður ábyrgur fyrir heildarverkinu.

3.8. Viðurlög

Almenn viðurlög við ritstuldi, broti á siðareglum og öðrum meginreglum skólans eru eftirfarandi:

  • Fyrsta brot: Forstöðumaður/deildarstjóri ræðir við nemandann og honum gefin kostur á að koma með sína hlið á málinu. Ef um brot er að ræða er nemandanum veitt áminning.
  • Annað brot: Við annað brot vísar forstöðumaður/deildarstjóri málinu til kennslunefndar sem víkur nemandanum úr skóla. Kennslunefnd afhendir nemanda skriflega brottvísun.

Í undantekningartilvikum áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemanda úr námi fyrirvaralaust.

Ef nemendur eru ekki sáttir við ákvörðun skólans eða telja að brotið hafi verið á rétti sínum sem nemanda er gott að byrja á að leita ráða hjá náms- og starfsráðgjöfum sem sinna hagsmunagæslu þeirra.

Nemendur geta lagt fram formlega kvörtun með því að senda tölvupóst á viðkomandi forstöðumann. Forstöðumaður tekur við málinu og skoðar málsatvik og birtir úrskurð innan tíu virkra daga frá því að honum barst erindið.

Sé nemandi ekki sáttur við úrskurð forstöðmanns getur hann kært úrskurðinn til kennslunefndar, sem er skipuð þremur óháðum starfsmönnum innan Keilis og einum nemanda ef það á við. Nefndin er skipuð sérstaklega fyrir hvert einstakt mál. Forstöðukona Menntasviðs tekur við málum sem óskað er eftir að kennslunefnd taki fyrir.

3.9. Sjúkra- og endurtektarréttur vegna einstakra námsþátta.

  1. Kennari ber ábyrgð á útfærslu alls námsmats. Upplýsingar um fyrirkomulag þess skal liggja fyrir í upphafi áfanga, þ.á.m. hvernig sjúkra- og endurtektarmöguleikum er háttað séu þeir til staðar.
  2. Nemandi sem mætir í sjúkra- og endurtektarverkefni og nær ekki lágmarkseinkunn eða er veikur á báðum tímasetningum, hefur ekki frekari verkefnatökurétt. Nemandinn verður því að sitja áfangann aftur til að fá hann metinn til eininga.
  3. Nemandi á rétt á að fá útskýringar kennara á mati námsmatsþátta sem gilda 20% eða meira af heildarnámsmati ef hann æskir þess innan fimm daga frá birtingu einkunnar. Kennari skal verða við beiðni nemanda innan 10 virkra daga.
  4. Nemandi sem hefur ekki staðist námsþátt og unir ekki mati kennara á skriflegri úrlausn getur kært matið til Menntasviðs. Framangreind heimild tekur til allra námsþátta þar sem nemandi hefur ekki náð lágmarkseinkunn og gilda að lágmarki 20% af lokaeinkunn í áfanga. Það er háð því skilyrði að viðkomandi hafi skoðað úrlausn sína með kennara áður en kæra er send inn. Skal kæran lögð fram skriflega með rökstuðningi um ágreiningsefni og berast til forstöðukonu Menntasviðs innan þriggja virkra daga frá próf- eða verkefnasýningu. Sé einkunn yfir 7 skal þessi rökstuðningur fela í sér alvarlegar aðfinnslur eða ásakanir. Kennari skal eiga þess kost að skila sjálfstæðri skriflegri greinargerð um forsendur mats á kærðri úrlausn. Þá skal hann og skila forstöðukonu Menntasviðs í ljósriti a.m.k. fjórum úrlausnum annarra nemenda til samanburðar. Ef kennari telur eftir ítrekaðar athugasemdir nemenda að annmarkar kunni að vera á prófi eða verkefni, ellegar ef kennari hefur þurft að sitja undir ásökunum um slíkt án þess að telja að þær eigi við rök að styðjast, hefur hann þann kost að láta skjóta prófinu (verkefninu) í dóm óháðs prófdómara. Það gerir hann með því að fara fram á slíkt við forstöðukonu Menntasviðs sem tekur að sér framkvæmd málsins. 

Fyrirvari um breytingar

Vakin er athygli á því að allt sem birt er s.s. varðandi skipulag og annað er birt með fyrirvara um breytingar og deildarstjóri áskilur sér rétt til að breyta dagsetningum og öðru sem birst hefur og við kemur náminu

4 | Reglur um námsgjöld

 1. Staðfestingargjald er innheimt strax að lokinni samþykkt í nám.
 2. Staðfestingargjöld eru óafturkræf, hætti nemandi við að hefja nám hjá Keili.
 3. Staðfestingargjöld eru innheimt fyrir haustönn hjá nemendum í fullu námi (grunn og sérhæfingu) sem og umsækjendum með undanþágu frá grunni. Gjöldin skulu vera að fullu greidd áður en nám hefst á viðkomandi önn eða námsleið.
 4. Nemandi sem ekki hefur greitt gjöld sín þegar önn hefst fær ekki að hefja nám á viðkomandi önn eða námsleið og aðgangi hans að net- og kennslukerfum Keilis er lokað.
 5. Skóla- og efnisgjöld eru óendurkræf, hafi nemandi hafið námið. Vegna sérstakra persónulegra aðstæðna getur nemandi óskað eftir að taka hlé á námi þar til viðkomandi námslína hefst aftur og getur þá átt skóla- og efnisgjöld inni í allt að eitt og hálft ár.
 6. Gjöld skulu greidd með útsendum greiðsluseðli.