Fara í efni

Forvarnarstefna

Keilir vill stuðla að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna. Með þetta að markmiði er starfandi forvarnarteymi í skólanum sem er boðberi forvarna innan skólans og heldur utan um fræðslu í forvörnum.

Forvarnarstefna Menntaskólans á Ásbrú

Markmið skólans er
- að efla sjálfsmynd nemenda og að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast á sinn einstaka hátt
- að nemendur tileinki sér heilbrigðan lífsstíl
- að koma í veg fyrir neyslu vímuefna og sporna gegn sjálfseyðandi hegðun

Leiðir

Skólinn er með forvarnafulltrúa sem:
- mótar áætlun fyrir hvert ár og er árangur af starfinu metinn reglulega
- stuðlar að umræðu um forvarnir meðal nemenda, kennara og foreldra
- hefur samstarf við skóla og aðra aðila um forvarnir
- vinnur að viðhorfsbreytingum sem hvetja til vímulauss lífernis
- sér til þess að á engan hátt sé hvatt til neyslu tóbaks, áfengis eða annarra vímuefna innan skólans
- leggur áherslu á vímulausar skemmtanir og fjölbreytt félagslíf nemenda
- upplýsir og fræðir nemendur, kennara og foreldra um einkenni og skaðsemi vímuefnanotkunar og forvarnir
- leggur áherslu á að forvarnir og umræða um þær séu hluti af skólastarfinu
- stuðlar að góðum samskiptum í nemendahópnum
- eflir íþróttir, listir og annað uppbyggilegt starf
- leitar leiða til að hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi vegna vímuefnanotkunar
- býður upp á áfallahjálp hjá fagfólki þegar þörf krefur
- mótar sér skýrar reglur og viðurlög við brotum á þeim

Forvarnarfulltrúa ber að leggja kapp á að öll störf séu unnin af faglegum metnaði. Honum ber að stuðla að góðu samstarfi við starfsfólk skólans og veita nemendum þá þjónustu og aðstoð sem í starfinu felst. Forvarnarfulltrúa er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu. Hann skal vinna verk sín af trúmennsku og hagkvæmni og í góðu samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af störfum. Forvarnarfulltrúi skal hafa í heiðri við störf sín vönduð vinnubrögð í samræmi við lög og reglugerðir um skólastarf. Eins skal hann haga vinnu sinni samkvæmt gæðakerfi MÁ/Keilis og siðareglum kennara ásamt öðrum reglum sem skólinn setur sér og starfsmönnum sínum Forvarnarfulltrúi ber ábyrgð á að verkefni í hans umsjá verði framkvæmd og innan þess fjárhags- og tímaramma sem hefur verið áætlaður og samþykktur.

Forvarnafulltrúinn hefur umsjón með aðgerðaáætlun forvarnastefnu, sér til þess að verklagi hennar sé fylgt og að unnið sé markvisst að þeim markmiðum sem í henni koma fram. Fulltrúinn er tengiliður allra þeirra málsaðila sem koma að forvarnastarfi: skólastjórnenda, nemenda, foreldra, starfsfólks skóla, lögreglu, sveitarfélaga, heilbrigðisstarfsólks og fleiri. 

Hafa samband við forvarnarfulltrúa

Senda ábendingu um efni síðu