Fara í efni

Kurs przygotowawczy dla osób planuj?cych nauk? w szkole wy?szej

Chcesz rozpocz?? studia uniwersyteckie w Islandii, ale nie uko?czy?e? szko?y ?redniej? A mo?e Twoja wymarzona praca wymaga tytu?u doktora?

Szko?a Keilir w Islandii (mieszcz?ca si? w Keflaviku) oferuje nauk? z zakresu szko?y ?redniej w j?zyku angielskim. Forma edukacji to nauka na odleg?o?? (ze sporadycznymi zjazdami w trakcie semestru) i trwa oko?o dwóch lat. Uko?czenie programu równowa?ne jest z egzainem maturalnym i zapewnia dost?p do wielu ró?nych wydzia?ów na Uniwersytecie w Islandii.

Szko?a Keilir oferuje t? form? kursów w Islandii od roku 2007 i od tej pory ponad 1.500 studentów uko?czy?o program. Program nauczania jest organizowany i opracowany w celu zaspokojenia potrzeb i wymaga? doros?ych osób ucz?cych si? oraz posiada certyfikat Uniwersytetu Islandii.

Wi?cej informacji w j?zyku angielskim na stronie: www.keilir.net/english/educational-offers/preliminary-studies