Handbók nemenda - Háskólabrú fjarnám

Smelltu á viðeigandi yfirflokka til að nálgast nánari upplýsingar. 

Í Skólanámskrá Keilis má finna upplýsingar um stefnu og starfshætti Keilis.

 • 1 Námið

  Kæri nemandi.

  Um leið og við bjóðum þig velkominn til starfa er mikilvægt að fara yfir nokkur hagnýt atriði varðandi uppbyggingu og skipulag skólans. Við vonum að handbók þessi auðveldi þér fyrstu skrefin í náminu og biðjum við þig að kynna þér innhaldið vel.

  Fjarnám í Háskólabrú Keilis er allt frá 12 mánaða til rúmlega tveggja ára undirbúnings fyrir háskólanám. Lengd námsins fer eftir annars vegar eftir hvaða deild þú ert á og hins vegar hvort þú sért í fullu fjarnámi eða fjarnámi með vinnu. Háskólabrúin er þróuð í samstarfi við Háskóla Íslands. Kennsluhættir eru með því móti að áhersla er lögð á kennslu og þjónustu með þarfir fullorðinna nemenda í huga.

  Námsgreinarnar eru kenndar í lotum í fjarnámi og þeim lýkur með lokaverkefni eða prófi. Í upphafi hverrar námsgreinar mæta nemendur í staðlotu/vinnuhelgi sem stendur venjulega yfir frá föstudegi kl. 9-16 og á laugardegi frá kl. 9-16 (með fyrirvara um breytingar). Eftir það eru nemendur í sambandi við kennara og samnemendur í gegnum kennslukerfið Moodle. Kennurum er uppálagt að svara fyrirspurnum nemenda innan sólarhrings.

  Dagskrá fjarnáms má finna á vefsíðunni hér: Dagskrá: Háskólabrú - fjarnám

  • 1.1 Vinnuhelgar

   Æskilegt er að nemendur mæti á vinnuhelgar. Auk þess er afar mikilvægt að nemendur skrái hvort þeir ætli sér að mæta á staðinn eða vera á fjarfundi á vinnuhelgi. Nemendur sem eiga ekki heimangegnt eiga þess kost að fylgjast með í beinni útsendingu. Á fyrstu vinnuhelgi er kynning á skólanum, náminu og námsumhverfinu ásamt hópefli sem hefur reynst mikilvægt í upphafi náms. 

   Á vinnuhelgum vinna nemendur raunhæf verkefni saman og kennari er til aðstoðar. Athugið að verkefni sem unnin eru á vinnuhelgum skal skilað fyrir lok vinnuhelgar, nánari upplýsingar hjá kennurum. Hafið í huga að einungis þeir sem taka þátt í vinnuhelgi hafa rétt á að skila verkefnum vinnuhelgarinnar.

   Nemendur vinna bæði einstaklingsverkefni, paraverkefni og hópverkefni. Í hóp- og paraverkefnum þjálfast nemendur í samvinnu og nýta sameiginlega reynslu sína í lausn að verkefnum. Kröfur eru gerðar til nemenda hvað varðar vönduð vinnubrögð og sjálfstæði í lausn á verkefnum. Þá verða nemendur þjálfaðir í framsögn, skriflegum og munnlegum skilum á verkefnum á vinnuhelgum (staðlotum).

  • 1.2 Kennsla á Háskólabrú

   Kennsluhættir á Háskólabrú miða við þarfir fullorðinna nemenda, miklar kröfur eru gerðar um sjálfstæði í vinnubrögðum og eru raunhæf verkefni lögð fyrir.

   Eins og alltaf þá bera nemendur sjálfir ábyrgð á námi sínu og ástundun. Mikilvægt að mæta á allar vinnuhelgar. Nemendur verða að hafa fartölvu meðferðis í skólann.

  • 1.3 Hvað er vendinám?

   Á Háskólabrú er lögð megin áhersla á vendinám (flipped classroom). Með því er átt við að hefðbundinni kennslu er snúið við. Fyrirlestrar og kynningar kennara eru vistuð á netinu. Nemendur geta horft/hlustað á kynningarnar eins oft og þeim sýnist og hvar sem þeim sýnist. Þá geta nemendur sent spurningar um efnið til kennara (eða annarra nemenda í hópnum) og fá svör á netinu sem öllum eru opin. Þá eru nemendur hvattir til að nota netið til að finna heppilegt kennsluefni.

   Kennslustundir í skólanum verða fyrir vikið öðruvísi. Þar vinna nemendur verkefnin, oftast saman í hóp, og kennarar aðstoða eftir þörfum við úrlausnir. Þar sem þetta form hefur verið reynt virðist lærdómurinn verða lifandi ferli sem virkjar nemendur á skemmtilegan hátt. Nemendur hlusta/horfa á fyrirlestra heima en vinna heimavinnuna í skólanum. Nám er alltaf á ábyrgð nemenda og undirbúningur fyrir verkefnatímana í skólanum er nauðsynlegur til þess að vinnan í skólanum nýtist á virkan hátt.

   Keilir hefur látið vinna röð stuttra upplýsingamyndbanda um vendinám sem er hægt að nálgast á YouTube.

   Myndbönd um vendinám

  • 1.4 Fyrirvari um breytingar

   Vakin er athygli á því að skipulag námsins er birt með fyrirvara um breytingar og deildarstjóri áskilur sér rétt til að breyta skipulagi ef þurfa þykir. Nemendur eru upplýstir um allar breytingar með fyrirvara.

  • 1.5 Hópar

    Í hópavinnu hefur kennari umsjón með að skipta í hópa, þannig er séð fyrir að nemendur vinni með sem flestum yfir önnina.

  • 1.6 Stoðtímar í stærðfræði

   Keilir býður fjarnemendum sínum upp á stoðtíma í stærðfræði. Þessir tímar eru reglulega með kennara.  Þeir sem ekki hafa tök á að mæta geta nálgast upptökur stoðtíma á Moodle.

  • 1.7 Verkefnavinna

   Margvísleg verkefni eru lögð fyrir í hverjum áfanga. Leitast er við að hafa fjölbreytni að leiðarljósi. Þannig vinna nemendur einstaklings-, para- eða hópverkefni. Brýnt er að hafa í huga að það er ekki hægt að skila para- og hópverkefnum sem einstaklingur.

   Hópavinna gengur út á að nemendur vinna saman og eiga í samskiptum varðandi verkefni. Ef samstarfsvandamál koma upp skulu nemendur hafa samband við kennara.

  • 1.8 Meðferð upplýsinga og heimilda

   Mikilvægt er að nemendur fylgi fyrirmælum skólans og kennara við lausn verkefna. Óheimilt er með öllu  að nýta sér hugverk annarra í ritgerðum, verkefnum og prófum, nema heimilda sé getið í samræmi við viðurkennd fræðileg vinnubrögð. Ritstuldur er ekki liðinn við skólann, ef nemendur verða uppvísir að slíku hvort sem um ræðir verkefni eða lokapróf er nemandi áminntur og prófið/verkefnið látið niður falla.

  • 1.9 Verkefnaskil

   Skilafrestur á verkefnum kemur fram í kennsluáætlun kennara.  

   • Dagsetningar á verkefnaskilum koma skýrt fram í kennsluáætlun hvers áfanga og er það á ábyrgð nemandans að fylgjast með þeim. Nemendur eru hvattir til að nýta tímann vel og byrja vinna verkefni um leið og þau hafa verið birt. 
   • Mikilvægt er að virða skilafrest verkefna og ber nemendum að skila þeim áður en frestur er útrunninn.  Kennarar hafa ekki heimild til að taka á móti verkefni sem að skilað er of seint eða veita undanþágur. 
   • Ef nemandi lendir í alvarlegum veikindum eða áfalli hefur hann möguleika á því að sækja um að skila verkefni seint með því að senda beiðni í tölvupósti til forstöðumanns Háskólabrúar.  Í beiðni um sein skil þurfa að koma fram eftirfarandi atriði:
    • a) fullt nafn og kennitala nemenda
    • b) áfangaheiti, heiti kennara, heiti verkefnis sem um ræðir og vægisprósenta verkefnis og
    • c) ítarleg ástæða þess að skilafrestur var ekki virtur.

   Samþykki forstöðumaður undanþágu frá skilafresti mun hámarkseinkunn verkefnis aldrei verða umfram 5,0. 

   • Lokaeinkunn í áfanga samanstendur yfirleitt af verkefnaeinkunn og prófseinkunn.  Gefin er verkefnaeinkunn sem er vegið meðaltal allra verkefna vetrarins. Sú verkefnaeinkunn gildir sem hluti af heildareinkunn áfangans á móti prófseinkunn. Til að standast áfanga verða nemendur að ná lágmarkseinkuninni 5,0 í verkefnaeinkunn og lágmarkseinkunn 4,75 fyrir lokapróf eða lokaverkefni.
 • 2 Moodle (kennslu- og samskiptaforrit)

  Öll námsgögn er að finna í kennslu- og samskiptaforritinu Moodle. Mikilvægt er að nemendur fari reglulega inn á Moodle til að fylgjast með hverjum áfanga fyrir sig. Brýnt er að nemendur fylgist með tölvupósti daglega, allar upplýsingar frá skólanum og milli nemenda eru sendar í tölvupósti.

  Á fyrstu vinnuhelgi er farið ítarlega yfir virkni Moodle.

 • 3 Tölvusamskipti

  Eins og fram hefur komið þá er mikil áhersla á tölvunotkun hjá Keili þar sem námsgögn og samskipti fara fram í gegnum tölvur. Allir starfsmenn og nemendur Keilis eru beðnir um að hafa í huga að um tölvusamskipti gilda almennar reglur um kurteisi.

 • 4 Námsgjöld

  Nám á Háskólabrú er sett upp samkvæmt reglum LÍN sem lánar sérstaklega fyrir námsgjöldum. Námið veitir einnig þeim sem uppfylla skilyrði LÍN rétt til framfærsluláns. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu LÍN. Upplýsingar um námsgjöld á Háskólabrú Keilis má nálgast hérna.

  Nemendur í fjarnámi HBR verða að segja sig úr áfanga eigi síðar en 10 dögum frá því að áfangi hefst til þess að geta átt námsgjöld inni. Námsgjöld geta gilt á Háskólabrú í eitt ár frá því nemandi hóf nám.

  Ef nemandi nær ekki lágmarkseinkunn í áfanga getur hann endurtekið hann og greiðir þá fullt verð samkvæmt gjaldskrá. Athugið að nemandi getur ekki setið einstaka áfanga oftar en þrisvar sinnum.

   

 • 5 Lokanámsmat

  Lokanámsmat er mismunandi og getur verið um lokapróf (skriflegt, munnlegt eða verklegt) eða símat að ræða. Prófafyrirkomulag liggur fyrir í upphafi áfanga. Eftir hverja lotu á sér stað lokanámsmat, það getur verið ýmist lokapróf með gögnum, án gagna, sambland af hvoru tveggja eða símatsáfangar þar sem lagt er mat á vinnu nemenda alla önnina. 

  Lokapróf eru venjulegast þriggja tíma skrifleg próf og er það kennari sem tekur ákvörðun um tímalengd prófa hverju sinni. Lokaprófin eru haldin í Keili eða hjá viðurkenndum aðilum sem verkefnastjóri fjarnáms samþykkir. Nemendur sem taka prófin annars staðar en hjá Keili þurfa að tilgreina próftökustaðinn. Nemendur sem taka ekki lokaprófin sín í aðalbyggingu Keilis á Ásbrú, greiða sjálfir þann próftökukostnað sem til fellur. Nemendur sem taka prófin annars staðar en hjá Keili þurfa að tilgreina próftökustaðinn. Nemendur sem taka prófin annars staðar en hjá Keili þurfa að tilgreina próftökustaðinn.

  Oft eru munnleg próf haldin í tungumálakennslu eða öðrum áföngum. Kennari skal í kennsluáætlun tilgreina hvernig fyrirkomulag munnlega prófsins skuli háttað. 

  Á Moodle geta nemendur fundið gömul próf undir áfanganum „Gömul próf“. Prófsýning er auglýst sérstaklega fyrir hvern áfanga.

  • 5.1 Gagnapróf og gagnalaus próf

   Próf eru ýmist gagnalaus eða með gögnum. Þegar um gagnapróf er að ræða þá mega nemendur t.d. hafa með sér skrifaðar glósur. Kennari ákveður magnið og einnig hvort hann leyfi einnig kennslubókina eða önnur gögn. Þá ákveður kennari framkvæmd prófa og er heimilt að leggja fyrir nemendur próf án gagna.

  • 5.2 Krossapróf

   Kennari getur lagt fyrir krossapróf hvenær sem er á meðan áfanginn varir. Krossaprófin eru þá tekin á kennsluvef skólans á þeim stað sem nemandinn er staddur hverju sinni. Krossapróf eru alltaf einstaklingsverkefni.

  • 5.3 Munnleg próf

   Nánar er tilgreint um fyrirkomulag munnlegra prófa í námskeiðslýsingu. 

  • 5.4 Sjúkrapróf

   Ef nemandi kemst ekki í próf vegna veikinda þarf hann að skila vottorði með því að skrá sig í sjúkrapróf, í síðasta lagi tveimur virkum dögum fyrir settan prófdag, á heimasíðu skólans og hafa vottorðið í viðhengi.

   Skráning í sjúkra- og upptökupróf.

   Athugið að nemandi sem mætir í sjúkrapróf á ekki kost á upptökuprófi ef hann nær ekki sjúkraprófinu. 

  • 5.5 Upptökupróf

   Nemandi sem ekki nær lágmarkseinkunninni 5 á misserisprófi hefur rétt á að taka upptökupróf og greiðir fyrir það samkvæmt gjaldskrá Keilis. Rauneinkunn á upptökuprófi gildir í reiknaða lokaeinkunn. Tímasetning upptökuprófa er auglýst sérstaklega og þarf nemandinn að skrá sig í prófið þremur virkum dögum fyrir prófdag.

   Skráning í upptöku- og sjúkrapróf.

   Ef nemandi nær ekki upptökuprófi gefst honum kostur á að sitja áfangann aftur þegar hann verður næst kenndur við Keili.

   Nemandi sem á einungis eitt fag eftir til að útskrifast af Háskólabrú vegna falls á sjúkra- eða upptökuprófi, getur sótt um að taka svokallað þriðja próf í því fagi og greiðir fyrir samkvæmt gjaldskrá. Gildir þetta um þá áfanga sem hafa hefðbundin próf sem lokanámsmat. 

   Þeir sem hafa ekki gert upp skólagjöld sín fá ekki afhentar einkunnir fyrr en greiðsla hefur borist.

  • 5.6 Einkunnaskali fyrir verkefnavinnu og prófúrlausnir

   • 10,0 fyrir frábæra úrlausn sem sýnir skapandi, gagnrýna hugsun og innsæi. Einkunn sem einungis er gefin fyrir úrlausn sem skarar fram úr öðrum.
   • 9,0 - 9,5 fyrir mjög góða úrlausn sem sýnir sérstakan skilning og færni.
   • 8,0 - 8,5 fyrir ágæta úrlausn, sem sýnir góða þekkingu á efnisatriðum og skilning.
   • 7,0 - 7,5 fyrir úrlausn sem sýnir greinargóða þekkingu á grundvallaratriðum.
   • 5,5 - 6,5 fyrir úrlausn sem sýnir sæmilega þekkingu á grundvallaratriðum.
   • 5,0 fyrir úrlausn sem uppfyllir skilyrði um lágmarksþekkingu á grundvallaratriðum eða ef um úrbót á fyrri úrlausn er að ræða.
   • 0 - 4,5 fyrir óviðunandi úrlausn, þ.m.t. úrlausn þar sem slíkur misskilningur eða vanþekking á grundvallaratriði kemur fram að þyki óviðundandi án tillits til vægis þess þáttar sem ábótavant er innan úrlausnar.
   • M fyrir metið.
   • S fyrir staðið án prófs.
  • 5.7 Einkunnaskil

   Kennarar hafa 10 virka daga til að skila einkunnum úr lokaprófi.

 • 6 Skólareglur

  Upplýsingar um skólareglur

  • 6.1 Umgengisreglur

   • Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans.
   • Nemendur mæti stundvíslega í allar kennslustundir, virði verkstjórn kennarans og gæti þess að trufla ekki vinnufrið.
   • Reykingar, rafrettur og tóbaksnotkun eru bannaðar í skólahúsinu og á skólalóð.
   • Neysla áfengis og annarra vímuefna eða að vera undir áhrifum slíkra efna er með öllu óheimilt í skólahúsinu.
   • Neysla matar og drykkjar skal aðeins neyta í matsal. Allt rusl skal flokkað og sett í viðeigandi ílát.
   • Bílum skal leggja þannig að þeir hindri ekki umferð og virða skal sérmerkt stæði fatlaðra.
  • 6.2 Regur um verkefnavinnu

   • Gerð er krafa um að öll verkefni nemenda sé eigið hugverk. Í því felst að nemandinn vinni verkefnið sjálfur frá grunni.
   • Við setjum ekki fram verk annarra sem okkar eigin.
   • Þegar við nýtum okkur verk annarra við heimildarvinnu þá getum við ávallt heimilda.
   • Við skilum ekki verkefnavinnu úr einu námskeiði sem við höfum áður skilað í öðru námskeiði – án heimildar kennara í báðum námskeiðum.
   • Við vinnum ekki verkefni saman ef um einstaklingsverkefni er að ræða, þá gerum við ráð fyrir að samvinna sé óheimil. 
  • 6.3 Reglur um hópavinnu

   • Við sýnum hvert öðru virðingu í öllum samskiptum og komum fram við hvert annað af tillitssemi.  Hvort sem um er að ræða rafræn samskipti eða hefðbundin samskipti.
   • Við tryggjum að upplýsingar um verkefnið berist til allra meðlima í hópnum þegar unnið er að sameiginlegum verkefnum.
   • Framlag allra í hópnum er mikilvægt og gæta þarf að verkaskipting sé jöfn og sanngjörn.
   • Allur hópurinn er ábyrgur fyrir heildarverkinu og að unnið sé eftir þeim vinnubrögðum sem til er ætlast.
   • Mikilvægt er að skila aðeins verkefni eftir staðfestingu á samþykki allra meðlima hópsins.
  • 6.4 Viðurlög við brot á skólareglum

   Almenn viðurlög við ritstuldi, broti á siðarreglum, skólareglum eða öðrum meginreglum eru eftirfarandi:

   • Fyrsta brot: Forstöðumaður ræðir við nemandann og honum gefin kostur á að koma með sína hlið á málinu. Ef um brot er að ræða er nemandanum veitt áminning.
   • Annað brot: Við annað brot vísar forstöðumaður málinu til kennslunefndar. Kennslunefnd tekur málið fyrir og skilar áliti. Í kjölfarið tekur forstöðumaður ákvörðun um hvort loka áminning eða brottvísun verður niðurstaðan. Taki forstöðumaður ákvörðun um að veita loka áminningu skal tryggja að nemandinn sé meðvitaður um tafalausa brottvísun komi til þriðja brots.
   • Þriðja brot: Tafarlaus brottvísun.

    

   Í undantekningartilvikum áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemanda úr námi fyrirvaralaust. 

 • 7 Próftökuréttur

  Nemendur skulu hafa náð 5 í veginni meðaleinkunn verkefna til þess að öðlast próftökurétt. Próftökurétturinn byggir á fjölda skilaðra verkefna samkvæmt kennsluáætlun. Ef nemandi nær ekki tilskyldri lágmarkseinkunn þá telst hann fallinn á verkefnaeinkunn og telst því fallinn í áfanganum. Nemandi á kost á því að sitja áfangann aftur hjá Keili hvort heldur sem er í staðnámi eða fjarnámi. 

  Ef lokanámsmat áfanga byggir á lokaprófi þá samanstendur lokaeinkunn af prófseinkunn og verkefnaeinkunn. Nemendur þurfa að ná að lágmarki 5 úr hvorum hluta fyrir sig til þess að standast áfangann.

  Ef lokanámsmat áfanga byggir á símati þá þurfa nemendur að ná að lágmarki 5 í verkefnaeinkunn til þess að standast áfangann.

 • 8 Starfsfólk

  Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsfólk Háskólabrú Keilis hérna

  Símanúmer skrifstofu Keilis: 578 4000.