Opnir framhaldsskólaáfangar

Menntaskólinn á Ásbrú býður upp á  áfanga sem miðast við Aðalnámskrá framhaldsskólanna. Áfangarnir henta bæði öllum þeim sem þurfa að uppfylla ákveðnar forkröfur til náms innan annarra deilda Keilis og öðrum sem vantar viðbótareiningar en stefna á nám utan Keilis. Áfangarnir eru einungis kenndir í fjarnámi og geta nemendur skráð sig og byrjað hvenær sem þeim hentar. Nemendur hafa fjóra mánuði til að ljúka hverjum áfanga, frá því þeir skrá sig á Innu.

 • Afbrotafræði

  Almennt um áfangann 

  Áfanginn er inngangur að afbrotafræði. Farið er í sögu greinarinnar og nokkrum helstu hugtökum og kenningum gerð skil. Áhersla er lögð á afbrotahegðun og refsingar m.a. í tengslum við lagskiptingu og menningarkima.

  Lögð er áhersla á að nemendur geti kafað undir yfirborðið og greint á gagnrýninn hátt þau mál sem efst eru á baugi í samfélagsumræðunni hverju sinni með tilliti til gilda og viðmiða samfélagsins en umfjöllun um afbrot og afbrotamenn endurspeglar ríkjandi siðferðisgildi í samfélaginu.
   
 • Bókfærsla I

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum er farið í grunninn á bókhaldi og meginreglur tvíhliða bókhalds. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist færni í að annast almennar færslur í dagbók, hafi skilning á uppgjöri og geti sett fram efnahags- og rekstrarreikning.

  Nemendur fá innsýn í notkun flestra reikninga sem telja má til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Nemendum er auk þess gerð grein fyrir tilgangi bókhalds og kynnt helstu lög um bókhald og virðisaukaskatt. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum.

 • Eðlisfræði

  Almennt um áfangann

  Í þessum grunnáfanga í eðlisfræði er farið yfir hreyfingu hluta eftir beinni línu, vigra í tvívíðu rúmi, kraftalögmál Newtons, orkuvarðveislu, skriðþunga, þrýsting og ljósgeislafræði. Áhersla verður á skilning nemandans á efninu og að hann geti tengt það við raunveruleg vandamál. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum.

 • Enska á 2.þrepi

  Almennt um áfangann

  Áfanginn byggir á grunnskólahæfni nemenda. Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa færni nemendans í enskri málfræði, virkri hlustun, lesskilning og tjáningu bæði munnlega og skriflega á enskri tungu. Nemendur munu vinna sjálfstætt við fjölbreytileg verkefni í áfanganum. 

 • Enska á 3.þrepi

  Almennt um áfangann

  Nemendur vinna með menningu og sögu í tilteknu enskumælandi samfélagi, venjur þar og siði. Unnið með lestur og ritun texta af fjölbreyttri gerð. Nemendur efla grunnorðaforða vísinda og fræða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er á að nemendur byggi ofan á þá þekkingu og leikni sem þeir hafa öðlast í fyrri áföngum.

 • Fjármálalæsi

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum er farið í gildi fjármála fyrir einstaklinginn, fyrirtækið og samfélagið. Lögð verður áhersla á fjármálalæsi sem hagnýta fræðigrein sem nýtist öllum í námi og starfi. Í áfanganum er fjallað um ábyrgð á sviði fjármála, tekjur, útgjöld, sparnað, lánamál, peningaáhyggjur, eðli peninga, fjármálastofnanir og ýmislegt fleira.

  Fjármálalæsi felur í sér getu til að greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við breyttum forsendum ákvarðana í fjármálum, þar með talið í efnahagsumhverfinu. Fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfum og hegðun og snýst um að geta tekið upplýstar, meðvitaðar ákvarðanir í fjármálum til lengri og skemmri tíma. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur taki ábyrgð á því að skipuleggja vinnu sína og læri að nýta sér þau hjálpartæki sem í boði eru.

 • Hagnýt stærðfræði

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum verður farið í verslunarreikning (jöfnur, hlutfalla-, prósentu og vaxtarreikning, verðtryggingu og erlendan gjaldeyri) og grunnþætti tölfræði (tíðni, gröf, miðsækni og dreifingu). Nemendur læra að nota töflureikni við útreikning og úrvinnslu gagna. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum.

 • Heilbrigðisfræði

  Almennt um áfangann

  Þetta námskeið fjallar um heilbrigði og heilsu. Áhersla verður lögð á heilsu og hin ýmsu heilsufarstengdu vandamál sem þekkjast í dag. Hugtakið heilbrigði verður skilgreint nánar. Farið verður yfir sögulega þróun heilbrigðisfræðinnar. Sérstaklega verður farið yfir forvarnir og mikilvægi þeirra gagnvart heilsu og sjúkdómum.

  Auk þess verður farið yfir slysaforvarnir, tóbaksforvarnir, smitsjúkdómaforvarnir, forvarnir gegn kynsjúkdómum og fleira. Farið verður yfir skipulag og hlutverk heilbrigðisþjónustunnar, hlutverk hennar og helstu stofnanir. Skoðað verður sérstaklega þátt umhverfisins í heilbrigði og farið yfir atriði eins og mengun og áhrif þeirra á menn og lífríki.

 • Inngangur að næringarfræði

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum er fjallað um orku- og næringarefni líkamans. Nemendur kynna sér vel almennar ráðleggingar um mataræði og hvernig þær eru notaðar. Fjallað verður um alla fæðuflokkana, næringarinnihald þeirra og ráðleggingar tengdar þeim. Nemendur læra að lesa innihaldslýsingar og næringarinnihald matvæla. 

 • Inngangur að sálfræði

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein, upphaf hennar, eðli, saga, þróun, tengsl við aðrar fræðigreinar, helstu stefnur og grunnhugtök. Fjallað er um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar.

  Fjallað er almennt um mannlegt eðli, um sjálfsmynd og um samspil hugsunar, athafna og tilfinninga. Sérstaklega er fjallað um námssálarfræði bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt og nemendur læra um mismunandi tegundir náms, minnisaðferðir og námsörðugleika. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum sálfræðinnar bæði bóklega og verklega.

 • Íslenska

  Almennt um áfangann

  Viðfangsefni áfangans er íslenskt mál og bókmenntir. Nemendur efla markvisst færni sína í lestri og réttritun. Nemendur afla sér heimilda og setja í samhengi við þær bókmenntir sem unnið er með hverju sinni. Þar að auki munu nemendur vinna með ólíka ritstíla og fá þjálfun í því að bera kennsl á einkennandi þætti fyrir ákveðin tímabil bókmenntasögunnar. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum.

 • Kvikmyndasaga

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum verður fjallað um sögu kvikmyndanna, frá fyrstu verkum frumkvöðlanna til dagsins í dag. Fjallað verður um helstu tímabil, strauma og stefnur, þekkta framleiðendur, leikstjóra, leikara og leikkonur. Einnig verður fjallað um kvikmyndina sem áróðurstæki og sem leið til að skrá sögu okkar. Íslenskar kvikmyndir verða teknar sérstaklega fyrir.

  Áfanganum er ætlað að efla læsi nemenda á kvikmyndir, að þeir þekki til þróunnar kvikmyndarinnar sem listforms og sem afþreyingariðnaðar og að helstu áhrifavaldar séu þeim kunnir. Áfanganum er einnig ætlað að efla gagnrýna og skapandi hugsun og almenna þekkingu á kvikmyndaiðnaðinum.

 • Líffæra- og lífeðlisfræði I

  Almennt um áfangann

  Á námskeiðinu verður farið yfir grundvallar atriði hvað varðar líkamann og hvernig hann starfar. Atriði sem farið verður yfir eru: skipulag líkamans og notkun á latneskum orðum yfir áttir og skipulag líkamans, farið yfir efni líkamans, flutningur á efnum milli frumna, vefjagerðir líkamans og starfsemi þeirra.

  Í áfanganum er farið yfir þekjuvef, beinvef og liði, vöðvavef (sléttir vöðvar, rákóttir vöðvar og hjartavöðvi), taugavef (taugafrumur, taugaboð, mið- og úttaugakerfið, sympatíska og parasympatíska taugakerfið), blóðvef (blóðfrumur og hlutverk blóðsins) og svo hjartað, bygging þess og starfsemi, hringrás blóðs og stýring á blóðþrýstingi. 

   

 • Líffæra- og lífeðlisfræði II

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum verður farið yfir helstu grundvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði. Farið verður yfir eftirfarandi líkamskerfi: Hringrásarkerfið (samsetning blóðsins, uppbygging og starfsemi hjartans og hringrásir blóðs og vessa); Öndunarkerfið (bygging og hlutverk öndunarfæranna, stjórn öndunar og loftskipti í lungum og vefjum); Meltingarkerfið (bygging og hlutverk meltingarfæranna og melting orkuefnanna); Þvagfærakerfið (bygging og hlutverk þvagfæranna, ferill þvagmyndunar og stilling þvagmagns); og Æxlunarkerfið (bygging og hlutverk æxlunarfæranna, samsetning sæðis og þroskaferill eggfrumu)

 • Sýklafræði

  Almennt um áfangann

  Í áfanganum er fjallað um mismunandi tegundir og sérkenni sýkla. Fjallað er um byggingu sýkla, umhverfisþætti er móta útbreiðslu sýkla, smitleiðir og helstu smitsjúkdóma. Farið er í grundvallaratriði í sértækum og almennum vörnum líkamans gegn sýklum og fjallað um hlutverk ónæmiskerfisins. Sýklalyf fá nokkra umfjöllun. Fjallað er um smitgát og reglugerðir um smitvarnir. Nemendur munu vinna sjálfstætt fjölbreytileg verkefni í áfanganum.

 • Upplýsingalæsi á tölvur og sjúkraskrár

  Almennt um áfangann

  Áfanginn fjallar um leit og notkun á fræðilegum upplýsingum. Áhersla verður lögð á að nemendur geti leitað sér að fræðilegum heimildum í leitarvélum, á alnetinu, í bókum og í tímaritum. Fjallað verður sérstaklega um sjúkraskrár, meðferð persónuupplýsinga, þagnarskyldu og varðveislu gagna.

  Farið verður yfir lög og reglur sem snúa að réttindum sjúklinga, lög um sjúkraskrár, lög um réttindi og skyldur heilbrigðisstarfsfólks ásamt skyldum þeirra í tengslum við sjúkraskrár.   Einnig verður fjallað um ritun og uppsetningu faglegra ritgerða, metið áreiðanleika heimilda og skráningu heimilda og ritgerða samkvæmt APA kerfinu.

 • Stærðfræðigrunnur - Undirbúningsnámskeið

  Stærðfræðigrunnur er hugsaður sem þjálfunaráfangi og er sniðinn að þörfum þeirra sem vantar upp á grunninn til að geta hafið stærðfræðinám. Hann hentar því öllum þeim sem óska eftir upprifjun eða aukaefni í stærðfræði.

  Fyrir þennan áfanga fást engar einingar, ekkert aðgengi er að kennara og ekkert formlegt námsmat, ólíkt öðrum áföngum Hlaðborðsins.

  Stærðfræðigrunnurinn fer að öllu leyti fram á netinu og er undurbúningsnámskeiðið sett þannig upp að hver og einn nemandi geti tileinkað sér á sjálfstæðan hátt efni áfangans, á þeim tíma sem þeim hentar og án afskipta kennara. Öll verkefni verða gagnvirk og einungis til þess hugsuð að nemandinn geti æft sig í námsefninu og kannað sjálfur þekkingu sína með gagnvirkum prófum sem fylgja áfanganum. Hvert námskeið er sett upp sem fimm vikna námsáætlun, þó hver og einn vinni það á sínum hraða.

  Áhersluþættir undirbúningsnámskeiðsins

  Aðalatriði stærðfræðinnar rifjuð upp og grunnurinn styrktur fyrir frekara stærðfræðinám. Þau atriði sem farið verður yfir eru: 

  • Prósentur og almenn brot
  • Algebra, margliður, jöfnur, þáttun
  • Hnitakerfið, gerð gildistöflu og jafna beinnar línu

  Í tengslum við hvert atriði eru fyrirlestrar, dæmi og æfingar. 
  Þar að auki verða upplýsingar um aukaefni fyrir þá sem vilja ná betri tökum á efninu hverju sinni.

  Verðskrá og skráning

  Stærðfræðigrunnurinn kostar 10.000 kr. og fer skráning fram á Innu. Hægt er að greiða bæði með kredit- og debetkorti.  Nemendur hafa fjóra mánuði til að ljúka námskeiðinu, frá því þeir skrá sig inn á Moodle.

  Hafa samband

  Nánari upplýsingar um undirbúningsnámskeið í stærðfræði veitir Linda Björk, verkefnastýra Keilis í síma 578 4073 eða á hladbord@keilir.net